Thứ Ba, 8 tháng 4, 2008

CĐ - Biên bản Họp BCH Công đoàn mở rộng (NK II)

Do Bs Ngọc Anh (Chủ tịch CĐ) và Ys Tâm (Phó Chủ tịch CĐ) có đơn xin từ nhiệm công tác, BCH CĐ thiếu người nên đã tổ chức họp để bầu bổ sung BCH CĐ.


CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TP.HCM
CĐCS CTY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BCH CĐCS NHIỆM KỲ II MỞ RỘNG

I. Lý do họp:
Hôm nay, lúc 14g00 ngày thứ Hai 31/3/2008, Ban Chấp hành CĐCS Cty TNHH Khám chữa bệnh NANCY tổ chức họp Ban Chấp hành mở rộng để bầu bổ sung 2 thành viên thay thế Bs Nguyễn Thị Ngọc Anh (Chủ tịch Ban Chấp hành), và Ys Phạm Thị Tâm (Phó Chủ tịch Ban Chấp hành) đã có đơn xin từ nhiệm.

II. Thành phần tham dự:
1) Ys Phạm Thị Tâm, PCT BCH CĐCS
2) Anh Nguyễn Thái Lai, UVTV BCH CĐCS
3) NHS Trần Thị Bạch Tuyết, UV BCH CĐCS
4) ĐD Lê Thị Anh Thư, UV BCH CĐCS
5) Chị Võ Thị Thanh Hương, UV BCH CĐCS
6) NHS Nguyễn Thị Cúc, Tổ trưởng CĐ
7) Anh Thái Thanh Liêm, Tổ trưởng CĐ
8) NHS Nguyễn Thị Thương, Tổ trưởng CĐ
9) Chị Bùi Vũ Diễm Hương, Tổ trưởng CĐ

III. Giới thiệu ứng cử viên để bầu bổ sung BCH:
BCH giới thiệu 2 ứng cử viên:
1) Bs Đoàn Ngọc Tuyến, sanh năm 1963, hiện là TP. KHTH của PKĐK Nhi Nancy.
2) Bs Trương Hoàng Thục Vũ, sinh năm 1971, hiện là Bác sĩ điều trị của Khoa Phụ sản An Đông – BV 7A.
Không có ai tự ứng cử.

IV. Kết quả bầu cử BCH bổ sung:
Qua tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau:
- Số ĐB được quyền bầu cử: 9 (5 thành viên BCH và 4 Tổ Trưởng CĐ)
- Số đ/c được đề cử: 2
- Số đ/c tự ứng cử: 0
- Kết quả số phiếu bầu:
 Tổng số phiếu phát ra: 9
 Tổng số phiếu thu vào: 9
 Số phiếu hợp lệ: 9
 Số phiếu không hợp lệ: 0

- Kết quả số phiếu bầu cho từng người:
1) Đ/c Đoàn Ngọc Tuyến, được 8 phiếu, đạt tỷ lệ 88%
2) Đ/c Trương Hoàng Thục Vũ, được 9 phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Căn cứ nguyên tắc thể lệ bầu cử, 2 đ/c có tên trên trúng cử vào BCH CĐCS nhiệm kỳ II (2006 – 2009).

V. Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS:
Sau khi tập thể BCH trao đổi, thảo luận các tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức từng cán bộ trong BCH đi đến thống nhất giới thiệu danh sách để bầu các chức danh:
- Giới thiệu danh sách ứng cử chức danh Chủ tịch: Đ/c Bs Đoàn Ngọc Tuyến
- Giới thiệu danh sách ứng cử chức danh Phó Chủ tịch: Đ/c Bs Trương Hoàng Thục Vũ
Hội nghị tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín, và kết quả như sau:
 Tổng số phiếu phát ra: 6
 Tổng số phiếu thu vào: 6
 Số phiếu hợp lệ: 6
 Số phiếu không hợp lệ: 0

  • KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH: Bs Đoàn Ngọc Tuyến, được 6 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
  • KẾT QUẢ BẦU PHÓ CHỦ TỊCH: Bs Trương Hoàng Thục Vũ, được 6 phiếu, đạt tỷ lệ 100%

VI. Phân công các đ/c trong Ban Chấp hành:
1) Đ/c Bs Đoàn Ngọc Tuyến, phụ trách chuyên đề Tuyên huấn
2) Đ/c Bs Trương Hoàng Thục Vũ, phụ trách chuyên đề Thi đua chính sách
3) Đ/c Ys Nguyễn Thái Lai, phụ trách chuyên đề Tổ chức
4) Đ/c NHS Trần Bạch Tuyết, phụ trách chuyên đề Nữ công
5) Đ/c Ys Lê Thị Anh Thư, phụ trách chuyên đề Nữ công
6) Đ/c Võ Thị Thanh Hương, phụ trách chuyên đề Kiểm tra

VII. Đề nghị đổi tên BCH CĐCS:
Doanh nghiệp tư nhân Khám chữa bệnh Nancy đã được chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khám chữa bệnh Nancy (đính kèm Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KHĐT TP.HCM cấp).

Do đó, đề nghị Công đoàn ngành Y tế cho đổi tên gọi CĐCS DNTN KCB NANCY thành CĐCS CTY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY.

Buổi họp kết thúc lúc 16g00 cùng ngày.


THƯ KÝ
(đã ký)
VÕ THỊ THANH HƯƠNG
CHỦ TRÌ
(đã ký)
NGUYỄN THÁI LAI

Không có nhận xét nào: